اطلاعات حساب

خرید از چین و سایت های خارجی

بانک سیــنا

sina-bank-50x50

شماره کــــــــارت:6393461028409486

شماره شبا :040590012581302552231001

شماره حســــــاب:12552231813125

 مجتــبـی افــســر

.

بانک قوامین

ghavamin-50x50

شماره کارت:6395991139159909

شماره شبا :190520000058150500550165

شماره حساب :058150500550165

 مجــتبـی افســر